OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚČINNÉ K 14. 9. 2020

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Ondřej Daniel Glogar, se sídlem Dětská 919/7, 708 00 Ostrava Poruba, IČ:07293470, DIČ: CZ9506095918 (dále jen „poskytovatel“), poskytující služby
  v oblasti informačních technologií prostřednictvím webu www.itostrava.cz, tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“).
 2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.
 3. Znění Obchodních podmínek může www.itostrava.cz měnit či doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek. Změnu Obchodních podmínek je www.itostrava.cz povinna Zákazníkovi bez zbytečného odkladu oznámit. Má se za to, že zákazník s novou verzí Obchodních podmínek souhlasí, nevyjádří-li písemnou formou svůj nesouhlas do 14 dnů od doručení oznámení o změně Obchodních podmínek. V takovém případě může Zákazník ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět. Výpovědní lhůta činí 14 dní od doručení výpovědi www.itostrava.cz.
 4. Předmětem Smlouvy jsou zejména:
  1. Tvorba webových stránek a práce související s provozem a údržbou webových stránek, oprava počítačů, optimalizace výkonu počítačů a záchrany ztracených dat (dále jen „Služby“),
  2. Realizace internetových stránek, internetového obchodu, nebo jiného programu, jehož dominantní využívání se děje prostřednictvím internetu (dále jen „Měsíční správa“),
  3. Registrace a následné vedení domény v příslušném centrálním registru ze strany registrátora (dále jen „Správa domén“),
  4. Servis provádění www.itostrava.cz zákazníkům spočívající v technickém nastavení domény, její fakturaci a prodlužování (dále jen „Administrace domén“),
  5. Zpracování obrázků v digitální formě znázorňující podobu webu (dále jen „Grafický návrh“).

2. Uzavření smlouvy

 1. Veškerá prezentace Služeb, Měsíční správy a dalších plnění umístěná na webovém rozhraní itostrava.cz (dostupném na adrese https://www.itostrava.cz) je informativního charakteru a  itostrava.cz není povinna uzavřít Smlouvu ohledně tohoto plnění. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Jednání vedoucí k uzavření Rámcové smlouvy probíhá formou elektronické nebo osobní komunikace prostřednictvím závazné objednávky (dále jen „Závazné objednávky“) ze strany Zákazníka, kterou se rozumí:
  1. Vyplnění a podepsání Rámcové smlouvy pro objednání Služeb specifické dle Zákazníkových potřeb nebo jen zaplacením vyhotovené faktury.
  2. Schůzka či vstupní konzultace ohledně možnosti poskytnutí Služeb je zdarma. Pracovní doba se počítá začátkem prací na daném projektu.
 3. Při podávání Závazné objednávky je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést všechny údaje o své osobě. Údaje uvedené v Závazné objednávce je Zákazník povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Závazné objednávce považuje itostrava.cz za správné.
 4. Před odesláním závazné objednávky je zákazník povinen zkontrolovat správnost zadaných údajů.
 5. itostrava.cz je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Závazné objednávky (zejména množství požadovaných Služeb, Měsíční správy a dalších plnění, celkové náklady s tím spojené) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Závazné objednávky (například písemně či telefonicky).
 6. Smlouva mezi itostrava.cz a Zákazníkem vzniká:
  1. Při podepsání Rámcové smlouvy vzniklé na základě Závazné objednávky doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je OSVČ itostrava.cz zasláno Zákazníkovi poštou, a to na adresu Zákazníka uvedenou v objednávce.
  2. Při použití E-mailové Závazné objednávky doručením E-mailové Závazné objednávky (akceptací), jež je Zákazníkem zaslána společnosti itostrava.cz a jež potvrzuje specifikaci a kalkulaci Zákazníkem požadované úpravy, kterou na základě poptávky Zákazníka itostrava.cz sestavila.
 7. Smluvní vztah mezi itostrava.cz a Zákazníkem nevzniká pouhým jednostranným poptáním Služeb, Měsíční správy a dalších plnění ze strany Zákazníka.

3. Kontaktní údaje itostrava.cz

 1. Bankovní spojení: Air Bank, č.ú: 1983003011/3030
 2. Adresa pro poštovní písemný styk: Ondřej Daniel Glogar, Dětská 919/7, 70800 Ostrava Poruba
 3. Adresa pro emailový písemný styk:
  1. Nové objednávky a informace o našich službách: [email protected] Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 10 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  2. Obecné dotazy a informace pro stávající zákazníky: [email protected] Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 10 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
  3. Fakturace: [email protected] Lhůta pro odpověď na zprávu doručenou na tento email je 30 pracovních dní. Lhůta počíná běžet dnem následujícím od dne obdržení zprávy.
 4. Telefonické spojení: +420739839874, Provozní doba pro telefonickou komunikaci je neomezená. itostrava.cz nemůže zaručit odpovědi na zmeškané hovory.
 5. itostrava.cz nebude odpovídat či jinak brát zřetel na krátké textové zprávy (SMS).

 

4. Práva a povinnosti klienta

1 Objednáním a využíváním služby vyslovuje a potvrzuje Klient, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

2 Služba je poskytována k provozu konkrétního doménového jména. Klient při objednání služby také vždy poskytuje souhlas s pravidly registrace a provozu daného typu doménového jména (např. pro doménové jméno .cz – dle CZ.NIC, .eu dle EURid atd.).

3 Klient nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah s eroticky laděnou tématikou. Webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

4 Klient je povinen uvést při objednávce služby své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Klient je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Klienta.

5 Klient je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným službám a programovým prostředkům serveru před zneužitím 3. stranou.

 

4. Práva a povinnosti poskytovatele

1 Poskytovatel je povinen zajistit provoz služby v maximální možné dostupnosti.

2 Porušením povinnosti Poskytovatele zajistit provoz služby není přerušení provozu služby vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru.

3 Poskytovatel neodpovídá při registraci doménového jména za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Klientem při objednávce služby.

4 Poskytovatel je povinen upozornit Klienta včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Klient předplacenou službu nebo doménové jméno (v případě, že jej registroval) a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Klientem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí doménového jména.

5 Poskytovatel má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem  Klienta dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Klientům či Poskytovateli. Poskytovatel může v těchto případech pozastavit službu Klienta i bez předchozího upozornění.

6 Poskytovatel má právo zrušit službu Klientovi, který je v prodlení s platbou za službu déle než 10 dnů. V případě zrušení služby z důvodu neuhrazení služby Klientem, neodpovídá Poskytovatel za škodu vzniklou ztrátou dat Klienta a ztrátou dostupnosti provozovaných aplikací.

3.7 Poskytovatel má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů. Těmito kroky je myšleno zejména odstavení aplikací narušujích plynulý chod serveru, dočasné omezení služby způsobující neúměrné zatížení přenosové trasy apod.

8 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Klientem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvu domény, e-mailové adresy, obsahu webu nebo jiného označení použitého Klientem, které jsou obchodními jmény a ochrannými známkami třetích stran.

9 Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který Klient na server umístí.

10 Poskytovatel bude při řešení problémů či sporů s Klientem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením služby.

11 Poskytovatel má právo jednostranně obměnit funkce služby. V případě obměny funkcí služby uvede Poskytovatel popis této změny na webových stránkách Poskytovatele.

12 Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Poskytovatel náhradu škody formou bezplatného poskytnutí služby na dobu odpovídající příslušné částce.

5. Ochrana osobních údajů

4.1 Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých Klientů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

6. Platby a fakturace

 1. Hodinová sazba
  1. Za veškeré prováděné práce si itostrava.cz účtuje částky uvedené u konkrétních služeb.
 2. Placení záloh
  1.  itostrava.cz je oprávněna požadovat po Zákazníkovi zaplacení záloh za poskytované Služby a Zákazník je povinen zálohy na základě výzvy k platbě zaplatit. Zákazník je povinen zaplatit zálohu v termínu uvedeném ve výzvě k platbě.
  2. V případě, že Zákazník nezaplatí zálohu požadovanou itostrava.cz v, může itostrava.cz přerušit poskytování Služeb. O dobu přerušení poskytování Služeb se prodlužuje termín splnění Služeb, který byl se Zákazníkem sjednán.
 3. Výzva k platbě
  1. Vyúčtování Služeb probíhá na základě zaslání faktury v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.
  2. Zákazník je povinen provést platbu bezhotovostně převodem na bankovní účet itostrava.cz v přesné částce uvedené na výzvě k platbě. Obdrží-li zákazník vícero výzev k platbě, pak je povinen uhradit každou platbu samostatně.
  3. Nedodrží-li zákazník výše uvedené povinnosti při provádění platby, pak je povinen platbu doložit. V opačném případě nemusí být daný závazek vůči itostrava.cz považován za splněný.
  4. Závazek Zákazníka zaplatit platbu dle výzvy k platbě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet itostrava.cz.
 4. Daňový doklad
  1. Uhrazením odpovídající výzvy k platbě Zákazník potvrzuje převzetí Služby a zároveň vyjadřuje svůj souhlas s jejím obsahem. Tímto okamžikem itostrava.cz provedl smluvní plnění Zákazníkovi (zdanitelné plnění dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Zákazník souhlasí se zasláním faktury na e-mail Zákazníka.
 5. Neplnění závazků ze strany Zákazníka
  1. V případě, že zákazník řádně a včas neprovede platbu za jakékoliv Služby poskytnuté ze strany itostrava.cz, je itostrava.cz oprávněn okamžité ukončit všechny Služby webhostingu, které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.
  2. Ukončením Služeb webhostingu nezaniká pohledávka itostrava.cz vůči Zákazníkovi.
 6. itostrava.cz nepřijímá hotovost a tudíž se na poskytovatele nevztahuje povinnost EET
 7.  itostrava.cz si vyhrazuje právo na okamžité ukončení všech Služeb webhostingu a správy webu které jsou danému Zákazníkovi poskytovány.

7. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se tento vztah se řídí českým právem.
 2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 3. Platná a účinná verze Obchodních podmínek je publikována na webovém rozhraní na adrese https://www.itostrava.cz/obchodni-podminky/

 

 

Všeobecné obchodní podmínky pro eshop sekci webu www.itostrava.cz

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

(jméno a příjmení/název) Ondřej Daniel Glogar / itostrava.cz

IČ: 07293470 

DIČ: CZ9506095918

se sídlem: Dětská 919/7, Ostrava Poruba, 70800

kontaktní údaje:

e-mail: [email protected]

telefon: 739839874

web: www.itostrava.cz

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné www.itostrava.cz , (dále jen „internetový obchod“).
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají  .

 

II. Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností, jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je  a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

      3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení. V případě, že se jedná o elektronickou licenci či klíč, je zboží automaticky dodáno elektronicky.

 1. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko “Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a , že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího.   Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na e-mailovou adresu kupujícího. 
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 4. Všechny objednávky přijaté prodávajícím  . Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 5. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu  Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

 

IV. Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 1983003011/3030 vedený u AirBank.
 • bezhotovostně platební kartou.
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 4. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 5. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • Elektronicky (email) ihned po uhrazení objednávky. 

6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.

7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží.

8. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

 

VI. Platební podmínky a dodání zboží

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2.  Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu   a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

 

VII. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající zodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění  . Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud mu zboží nebylo dodáno
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • při větším počtu vad zboží

3. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy,

 • pokud je produkt nefunkční kvůli nekompatibilitě s operačním systémem nebo zařízení (kupující je povinen si před koupí zkontrolovat kompatibilitu produktu)

 

VIII. Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

IX. Osobní údaje

 1. Všechny informace, které kupující při spolupráci s prodávajícím uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud kupující nedá prodávajícímu písemné svolení, údaje o kupujícím nebude prodávající jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů  .

 

 

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti   14.9.2020.